Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci

Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. 2 El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint, care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, […]

Continue reading

2 Timotei 3:1-5 – Bebe Tomeci – Zilele din urmă – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, […]

Continue reading

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! 2 Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? 3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în […]

Continue reading

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 45 De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47 Unii din […]

Continue reading

Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci

Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providență Brașov 1 După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui. 2 Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase […]

Continue reading

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența 1 Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. 2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era […]

Continue reading

Luca 2:10-14 – Bebe Tomeci – Unicitatea momentului 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi […]

Continue reading

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci – Providenta Brasov 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16 Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? 17 Şi cine au fost […]

Continue reading

Pslamul 50:1-23 – Sărbătoarea mulțumirii – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 2 Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu. 3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi […]

Continue reading