Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Matei 4:1-11 - Alex Palade

Matei 4:1-11 – Alex Palade

1 Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.
2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.
3 Ispititorul s-a apropiat de El şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini.”
4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”
5 Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului
6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris:
„El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta;
şi ei Te vor lua pe mâini,
ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.”
7 „De asemenea este scris”, a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.”
8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis:
9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”
10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
11 Atunci diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.